Nauka języka polskiego

Słowa na czasie to seria dedykowana uczniom gimnazjum, przeznaczona do nauki języka polskiego. Składa się z następujących elementów: podręcznika (dla klas 1,2 i 3), zeszytu ćwiczeń, repetytorium oraz vademecum. Wszystkie pozycje ukazują się nakładem wydawnictwa Nowa Era. Oprócz oczywistej wiedzy przewidzianej dla nauczania tego przedmiotu, seria wydawnicza rozszerza poznanie o aspekt kulturowy, obejmujący najważniejsze dla danej epoki dzieła literackie, ale też obrazy, rzeźby i inne przykłady związane ze sztuką. Młodzież szkolna zyskuje też okazję do zapoznania się z podstawowymi nurtami filozoficznymi wprowadzanymi na tym etapie edukacji.

Jaki zakres wiedzy obejmuje seria „Słowa na czasie”?

Zestaw do nauczania języka polskiego, wydawnictwa Nowa Era, przeprowadza uczniów przez najważniejsze zagadnienia związane z kulturą języka na przestrzeni epok. Można do nich zaliczyć:

– starożytny wkład w literaturę (Biblia, antyczny epos oraz starożytna filozofia i jej główni przedstawiciele, antyczny teatr i jego charakterystyka ),

– średniowiecze (etos rycerza, ascetyzm, znaczenie religii)

– historia kina i najważniejsze środki przekazu,

– epoka renesansu (motywy przewodnie, główne postaci, stoicyzm i epikureizm),

– barok i jego znaczenie dla literatury,

– oświecenie (główne postaci, dzieła sztuki, znaczenie epoki),

– romantyzm (ludowość, ballada, Mickiewicz),

– znaczenie prasy, telewizji i radia jako jednego ze środków przekazu,

– pozytywizm (utylitaryzm, praca u podstaw),

– wartość pracy ludzkiej i jej opisy w literaturze,

– Młoda Polska (dekadentyzm, sztuka dla sztuki, pesymizm),

– sztuka i komercja,

– literatura w dwudziestoleciu międzywojennym,

– kultura i sztuka w czasie wojny,

– literatura współczesna,

– zagadnienia związane z ortografią, fleksją, gramatyką i formami dłuższej wypowiedzi pisemnej.

Podręczniki zawierają także odniesienia do obowiązkowych lektur szkolnych przewidzianych dla poszczególnych klas oraz stopnia nauczania.

Charakterystyka serii „Słowa na czasie”

Opracowanie dydaktyczne uwzględnia różnorodne potrzeby uczniów oraz pozwala na przyswojenie materiału w stopniu pozwalającym na swobodne posługiwanie się historią literatury, najważniejszymi jej dziełami czy czołowymi przedstawicielami epok oraz ich dzieł. Struktura podręcznika zawiera chronologiczny zapis, który ułatwia systematyczne poznanie tego przedmiotu. Odpowiada na wymagania tej grupy wiekowej oraz oferuje bogaty materiał dydaktyczny zawierający nie tylko treść, ale też obrazy i ilustracje. Zdecydowanie poprawia umiejętności językowe oraz pozwala na kształtowanie kompetencji rozumienia przekazu pisanego. Skutecznie przygotowuje do egzaminu gimnazjalnego oraz kolejnych etapów edukacji.